پروژه های در دست اجرا
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 20-21
(کارفرما : شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت)

234234234

234234234

234234

انجام فعالیت های مربوط به اورهال فاز 18-17
(کارفرما : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)

sdgsdsdgsdgsdgsdggsdgsdgsdg