پروژه ها تمام شده
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 20-21
(کارفرما : شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت)

sdgsdsdgsdgsdgsdggsdgsdgsdg

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 20-21
(کارفرما : شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت)

sdgsdsdgsdgsdgsdggsdgsdgsdg

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 20-21
(کارفرما : شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت)

werwerwer